An effort to spread Information about acadamics

Blog / Content Details

विषयवस्तु विवरणसंस्कृत कक्षा 8 - मॉडल आंसरशीट अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 || Class 8 Sanskrit Model Answer Sheet Half Yearly Scam 2022-23

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रश्न-1 से प्रश्न 10)

निर्देश : उचितं विकल्प चित्वा लिखत् -
प्रश्न 1 - "सूर्योदयः" अस्मिन् पदे सन्धिः अस्ति -
(A) दीर्घस्वरसन्धिः
(B) गुणस्वरसन्धि
(C) अयादिस्वरसन्धिः
(D) वृद्धिस्वरमन्धिः
उत्तर - (B) गुणस्वरसन्धि

प्रश्न 2 - अधोलिखितेषु अव्ययं नास्ति-
(A) सर्वत्र
(B) यदा
(C) बाला
(D) तदा
उत्तर - (C) बाला

प्रश्न 3 - "लिखित्वा" अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति -
(A) ल्यप्
(C) तुमुन
(C) कत्वतु
(D) कत्वा
उत्तर - (D) कत्वा

प्रश्न 4 - "आचार्य:" अस्मिन् पदं उपसर्गः अस्ति -
(A) प्रा
(B) प्र
(C) परि
(D) आङ्
उत्तर - (B) प्र

प्रश्न 5 - "16" इत्यस्य संस्कृतं संख्या अस्ति -
(A) षोडषः
(B) पञ्चदशः
(C) चतुर्दशः
(D) द्वादशः
उत्तर - (A) षोडषः

प्रश्न 6 - सम्प्रदानकारकं विभक्तिः अस्ति-
(A) प्रथमा
(B) द्वितीया
(C) तृतीया
(D) चतुर्थी
उत्तर - (D) चतुर्थी

प्रश्न 7 - "पठति" इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति -
(A) लोट्लकारः
(B) लट्लकारः
(C) लङ्लकारः
(D) लृट्लकारः
उत्तर - (B) लट्लकारः

प्रश्न 8 - अश्वाः
(A) धावतः
(B) धावति
(C) धावन्ति
(D) धावसि
उत्तर - (C) धावन्ति

प्रश्न 9 - "स्वागतम्" इत्यस्य सन्धिविच्छेदः भवति -
(A) स्व + आगतम्
(B) सु + आगतम्
(C) स्वाग + तम्
(D) स्वा + गतम्
उत्तर - (B) सु + आगतम्

प्रश्न 10 - पञ्चमीविभक्ते रूपम् अस्ति -
(A) वृक्षात्
(B) वृक्षास्य
(C) वृक्षम्
(D) वृक्षाय
उत्तर - (A) वृक्षात्

लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रश्न- 11 से प्रश्न 20)

निर्देश : अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत -
प्रश्न 11 - स्वपाठ्यपुस्तकात एक श्लोकं लिखत -
उत्तर - रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे।
रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः।।

प्रश्न 12 - सन्धि कुरुत -
(क) सत् + जनः = सज्जनः
(ख) देव + इन्द्रः =देवेन्द्रः
(ग) जगत् + ईशः = जगदीशः

प्रश्न 13 - अधोलिखितानाम् अव्ययपदाना प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माण कुरुत -
(क) च - शुक्लपक्षे पूर्णिमा कृष्णपक्षे अमावस्या भवति।
(ख) अपि - तत्र अपि सर्वं कुशलं भविष्यति।
(ग) एव - अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति।

प्रश्न 14 - उपसर्ग शब्द पृथक् कुरूत् -
शब्द: ――――― उपसर्ग:
(क) विजय: ――― वि
(ख) आरोहणम् ―― आरोह
(ग) सुयोग्या ――― सु

प्रश्न 15 - अधोलिखितसंस्कृत संख्याम् आरोह क्रमानुसारेण लिखत -
(क) षोडशः
(ख) एकादशः
(ग) नवदशः
(घ) पञ्चदशः
(इ) सप्तदशः
(च) अष्टादशः
उत्तरम् - आरोहक्रमः - एकादशः, पञ्चदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः

प्रश्न 16 - उचितं विभक्तियुक्तशब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत् -
(उद्याने, अध्यनाय, पुस्तकं, लेखन्या, विद्यालयात्, ईश्वरेभ्यः)
अहं विद्यालयात् पुस्तकं पठामि। लेखन्या लिखामि। अध्यनाय विद्यालयं गच्छामि। आगम्य ईश्वरेभ्यः ध्यानं करोमि। शायंकाले उद्याने भ्रमणं करोमि।

प्रश्न 17 - लकार परिवर्तनं कुरूत -
―-लट्लकारः - लृटलकार
(क) पठति ― पठिष्यति
(ख) क्रीडति ― क्रीडिष्यति
(ग) खादतः ― खादिष्यति
(घ) भवति ― भविष्यति
(ङ) वदन्ति ― वदिष्यन्ति
(च) करोति ― करिष्यति

प्रश्न 18 - प्रत्ययं योजित्वा लिखत् -
(क) ― पठ + कत्वा = पठित्वा
(ख) ― लिख + कत्वा = लिखित्वा
(ग) ― प्र + दा + ल्यप = प्रदाय
(घ) ― आ + गम + ल्यप = आगत्य
(ङ) ― भू + कत्वा = भूत्वा
(च) ― वि + लिख् + ल्यप = विलिख्य

प्रश्न 19 - अधोलिखितगाशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि एकवाक्य लिखत-
लोकमान्यबालगङ्गाधरतिलकः महान् देशभक्तः आसीत्। महाराष्ट्रप्रान्ते रत्नगिरिमण्डले जुलाईमासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के, १८५६ ख्रिस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत् । तस्य जनकः गङ्गाधरः कुशलशिक्षकः लेखकः च आसीत्।
(क) लोकमान्यतिलकः कः आसीत्?
उत्तर - लोकमान्यतिलकः महान देशभक्तः आसीत्।
(ख) लोकमान्यतिलकस्य जन्म कदा अभवत्?
उत्तर - लोकमान्यतिलकस्य जन्म जुलाईमासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के, १८५६ ख्रिस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्।
(ग) तिलकस्य जनकः कीदृशः आसीत्?
उत्तर - तिलकस्य जनकः गङ्गाधरः कुशलशिक्षकः लेखकः च आसीत्।

प्रश्न 20 - अधोलिखित पद्याशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि एक वाक्येन लिखत् -
माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पठितः।
न शोभते सभामध्ये, हंस मध्ये बको यथा।।
(क) कीदृशः पिता बैरी अस्ति?
उत्तर - येन बालो न पठितः पिता बैरी अस्ति।
(ख) हंसमध्ये कः न शोभते?
उत्तर - न पठितः बालो हंसमध्ये कः न शोभते।
(ग) येन बालो न पाठितः सः पिता कुत्र न शोभते?
उत्तर - येन बालो न पाठितः सः पिता सभामध्ये न शोभते।

दीर्घ उत्तरीय प्रान (प्रश्न-21 से प्रश्न 22)

प्रश्न 21 - प्रदत्तै शब्दै पत्रं पूरयत् -
(शिष्यः, सेवायाम्, आयोजनम्, आवेदनपत्रम्, एकदिवसस्य)
सेवायाम्
श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया शासकीय
――माध्यमिक विद्यालयः, सीतामउनगरम्।
विषय - अवकाशार्थम् आवेदनपत्रम्
महोदयाः,
हम अष्ठम कक्षायां पठामि। अद्य मम गृहे आयोजनम् अस्ति। अत: अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। कृपया एकदिवसस्य अवकाश स्वीकुर्वन्तु।
दिनांक 20.10.22
――――――――भवताम्शिष्यः
―――――――――――अक्षतः

प्रश्न 22 - अधोलिखित एकस्मिन विषये पञ्चवाक्यानि लिखत् -
(क) पुस्तकं
(ख) उद्यानं
(ग) विद्यालयः
(घ) धेनुः

(क) पुस्तकं
(1) पुस्तकानि मह्यम् अतीव रोचन्ते।
(2) पुस्तकानि ज्ञानस्य भण्डारः भवन्ति।
(3) पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति।
(4) पुस्तकानां सङ्गति लाभप्रदा भवति।
(5) अस्माभिः पुस्तकानि रक्षणीयानि।

(ख) उद्यानम्
(1) उद्यानम् अत्यन्तं रमणीयं भवति।
(2) बालकाः उद्यानं क्रीडन्ति।
(3) उद्याने तडागः अपि अस्ति।
(4) जना: उद्यानं भ्रमणार्थं गच्छन्ति।
(5) खगाः वृक्षेषु निवसन्ति।

(ग) विद्यालयः
(1) मम विद्यालयः 'खाईखेड़ा' ग्रामे स्थितः अस्ति।
(2) विद्यालयस्य भवनम् अतीवसुन्दरम् अस्ति।
(3) अहं विद्यालयं गत्वा गुरून् प्रणमामि।
(4) विद्यालये एकम् उद्यानम् अपि अस्ति।
(5) विद्यालये एकं विशालं क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति।

(घ) धेनुः
(1) धेनुः अस्माकं माता अस्ति।
(2) धेनूनां विविधाः वर्णाः भवन्ति।
(3) धेनुः तृणानि भक्षयति।
(4) धेनुः जनेभ्यः मधुरं पयः प्रयच्छति।
(5) वयं धेनुं मातृरूपेण पूजयामः।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्रों एवं जानकारियों का अध्ययन करें
1. मॉडल Answer Sheet 5th English अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
2. मॉडल आंसर शीट English विशिष्ट 8th अर्द्धवार्षिक परीक्षा
3. मॉडल Answer Sheet 5th पर्यावरण अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
4. मॉडल Answer Sheet विज्ञान 8 वीं अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
5. मॉडल Answer Sheet विज्ञान 8 वीं अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
6. मॉडल आंसर शीट हिन्दी विशिष्ट 5th अर्द्धवार्षिक परीक्षा
7. मॉडल Answer Sheet 3री English अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
8. मॉडल Answer Sheet 3री गणित अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
9. मॉडल Answer Sheet 4th English अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
10. मॉडल आंसर शीट गणित 4th अर्द्धवार्षिक परीक्षा
11. मॉडल Answer Sheet गणित 5 वीं अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
12. मॉडल प्रश्नपत्र गणित 8 वीं अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022
13. मॉडल प्रश्नपत्र English 8th अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2022

अंग्रेजी ओलंपियाड से संबंधित जानकारियों का अध्ययन करें
1. अंग्रेजी ओलंपियाड प्राथमिक स्तर 100 प्रश्न हल सहित
2. 75 प्रश्न (हल सहित) अंग्रेजी ओलंपियाड कक्षा 2 से 5
3. अंग्रेजी ओलंपियाड प्राथमिक स्तर 25 प्रश्न हल सहित
4. अंग्रेजी ओलंपियाड प्राथमिक स्तर 50 प्रश्न हल सहित
5. अंग्रेजी ओलंपियाड - माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 कुल 100 प्रश्न
6. अंग्रेजी ओलंपियाड प्राथमिक स्तर 50 प्रश्न हल सहित
7. हिन्दी ओलंपियाड 110 प्रश्न कक्षा 6 से 8
8. सामान्य ज्ञान ओलंपियाड 112 प्रश्न (हल सहित)
9. गणित ओलम्पियाड कक्षा 6 से 8 हल सहित प्रश्न भाग - 1
10. गणित ओलम्पियाड कक्षा 6 से 8 (हल सहित) प्रश्न भाग - 2

I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
infosrf.com

  • Share on :

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

संस्कृत मॉडल प्रश्नपत्र (ब्लूप्रिंट आधारित) वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 | Blueprint Based Sanskrit Solved Model Question Paper

इस भाग में वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु कक्षा 8 वीं विषय संस्कृत का हल सहित मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

Read more

संस्कृत कक्षा- 8th वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024 | महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न | Objective Qurstions for Annual Exam 2024

इस लेख में संस्कृत कक्षा- 8th की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024 हेतु 26 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न यहां दिए गए हैं।

Read more

षोडशः पाठ: - कवित्वं कालिदासस्य | हिन्दी अनुवाद, प्रश्नोत्तर व व्याकरण | कक्षा 8 विषय संस्कृत | Kavitvam Kalidasasya

इस पाठ में कक्षा 8 विषय संस्कृत के षोडशः पाठ: - कवित्वं कालिदासस्य (Kavitvam Kalidasasya) का हिन्दी अनुवाद, प्रश्नोत्तर व व्याकरण के बारे में जानकारी दी गई है।

Read more

Follow us

Catagories

subscribe